Thay đổi thời gian công bố số liệu thống kê quan trọng

Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều, phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 7/11/2022 của Chính phủ, quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/8//2024.

Theo đó, số liệu chính thức chỉ số giá tiêu dùng (CPI) phổ biến vào ngày 6 của tháng kế tiếp sau tháng báo cáo (Quy định hiện hành là ngày 29 hàng tháng. Riêng tháng Hai là ngày cuối tháng). Số liệu ước tính tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ phổ biến vào ngày 6 của tháng kế tiếp sau quý báo cáo.

Nhiều chỉ số thống kê được thay đổi thời gian công bố từ ngày 1/8/2024

Số liệu sơ bộ tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ phổ biến vào ngày 6 của tháng đầu tiên của quý thứ hai sau quý báo cáo. Số liệu ước tính tỷ lệ thất nghiệp phổ biến vào ngày 6 của tháng kế tiếp sau quý báo cáo. Số liệu sơ bộ tỷ lệ thất nghiệp phổ biến vào ngày 6 của tháng đầu tiên của quý thứ hai sau quý báo cáo.

Báo cáo kinh tế – xã hội tháng, quý I, quý II và 6 tháng, quý III và 9 tháng, quý IV và cả năm phổ biến vào ngày 6 của tháng kế tiếp sau kỳ báo cáo.

Thay đổi thời gian công bố số liệu GDP, GRDP

Theo Nghị định 62/2024/NĐ-CP, số liệu GDP ước tính quý I; sơ bộ quý IV năm trước năm báo cáo được công bố vào ngày 6/4 năm báo cáo. Số liệu ước tính quý II, 6 tháng và ước tính cả năm lần 1; sơ bộ quý I công bố vào ngày 6/7 năm báo cáo.

Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng được công bố vào ngày 6/10 năm báo cáo. Số liệu ước tính quý IV và ước tính cả năm lần 2; sơ bộ quý III và 9 tháng công bố vào ngày 6/1 năm kế tiếp sau năm báo cáo. Số liệu sơ bộ cả năm công bố vào ngày 6/10 năm kế tiếp sau năm báo cáo. Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo được công bố ngày 6/10 năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.

Số liệu GRDP được công bố như sau:

Số liệu GRDP ước tính quý I; sơ bộ quý IV năm trước năm báo cáo công bố ngày 1/4 năm báo cáo. Số liệu ước tính quý II, 6 tháng và ước tính cả năm lần 1; sơ bộ quý I công bố vào ngày 1/7 năm báo cáo. Số liệu ước tính quý III và 9 tháng; sơ bộ quý II và 6 tháng công bố ngày 1/10 năm báo cáo. Số liệu ước tính quý IV và ước tính cả năm lần 2; sơ bộ quý III và 9 tháng công bố ngày 1/12 năm báo cáo

Số liệu GRDP sơ bộ cả năm công bố ngày1/10 năm kế tiếp sau năm báo cáo. Số liệu chính thức cả năm và theo quý của năm báo cáo công bố ngày 1/10 năm thứ hai kế tiếp sau năm báo cáo.

Nguồn

Next Post

Sẽ sửa Nghị định 24, mục tiêu xuyên suốt để người dân chuyển vàng vào sản xuất, kinh doanh

Mon Jun 10 , 2024
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng Tại cuộc họp mới đây của NHNN về quản lý thị trường vàng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, vàng cũng là câu chuyện của quốc tế không chỉ riêng Việt Nam.Triển khai chỉ đạo […]

You May Like

DOANH NGHIỆP & THƯƠNG HIỆU