Việt Nam sẽ sử dụng vốn ODA như "vốn mồi" cho nguồn vốn trong nước

<a href="http://vneconomy.vn/viet-nam-se-su-dung-von-oda-nhu-von-moi-cho-nguon-von-trong-nuoc-20190109141652909.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/9/oda-15470179963961855516598-crop-15470180123032065100311.jpg" /></a>Trong giai đoạn 2021-2025, Việt Nam sẽ ưu tiên sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi như là đòn bẩy, thúc đẩy, thu hút đầu tư tư nhân

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *