Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Mặt bằng lãi suất ra sao khi giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn?

Fri Apr 26 , 2019
<a href="http://vneconomy.vn/mat-bang-lai-suat-ra-sao-khi-giam-ty-le-von-ngan-han-cho-vay-trung-dai-han-20190425154522604.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/9/14/1458627437-hang-loat-ong-lon-ngan-hang-tang-lai-suat-1536883967844687045593-crop-1556181910858158860921.jpg" /></a>Việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ góp phần làm tăng lãi suất huy động trên thực tế Nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG