Tỷ giá USD/VND tăng “chỉ là ngắn hạn”

<a href="http://vneconomy.vn/ty-gia-usd-vnd-tang-chi-la-ngan-han-20190513162114114.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/13/ty-gia-ngoai-te-hom-01-15577390088121865788849-crop-15577390122951606458400.jpg" /></a>Lãnh đạo HSBC Việt Nam dự báo "tiền đồng có thể giảm khoảng 2-3% so với USD trong năm nay"

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *