Triển vọng ngân hàng Việt đầu tiên lãi tỷ đô đang dần rõ

<a href="http://vneconomy.vn/trien-vong-ngan-hang-viet-dau-tien-lai-ty-do-dang-dan-ro-20190110124629119.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/10/20180802-tin-dung-nho-le-dong-gop-ty-trong-lon-vao-loi-nhuan-ngan-hang-1-1547108440213713070885-crop-15471084449161168424380.jpg" /></a>Qua năm 2018, đặc biệt với kế hoạch 2019, ứng viên có thể đạt được quy mô này đã xuất hiện

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *