Tín dụng tăng trưởng thấp: “Tín hiệu tốt của nền kinh tế”

<a href="http://vneconomy.vn/tin-dung-tang-truong-thap-tin-hieu-tot-cua-nen-kinh-te-2019051508220509.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/15/d2860165bb24527a0b35-1557882963276572912279-crop-1557882998011160639891.jpg" /></a>Diễn biến tín dụng thời gian gần đây là bức tranh phản chiếu những động thái của Ngân hàng Nhà nước

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *