Thủ tướng chỉ thị đẩy lùi "tín dụng đen"

<a href="http://vneconomy.vn/thu-tuong-chi-thi-day-lui-tin-dung-den-20190425215103582.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/25/tin-dung-den-154709449024182468995-crop-15528886431791833124367-1556203717097296092728-crop-1556203722095477002926.jpg" /></a>Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước cùng các địa phương cùng vào cuộc đẩy lùi "tín dụng đen"

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *