Thu ngân sách năm 2018 đạt 1,4 triệu tỷ đồng, vượt dự toán

<a href="http://vneconomy.vn/thu-ngan-sach-nam-2018-dat-14-trieu-ty-dong-vuot-du-toan-20190109155725048.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/12/31/ngan-hang-1546235725673676474174-crop-1547024185460319457008.jpg" /></a>Bội chi ngân sách nhà nước năm 2018 ước dưới 3,6% GDP, thấp hơn so với dự toán 3,7% GDP.

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *