Thanh toán không tiền mặt góp phần phòng chống tội phạm kinh tế

<a href="http://vneconomy.vn/thanh-toan-khong-tien-mat-gop-phan-phong-chong-toi-pham-kinh-te-20190611151120881.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/11/136ca54958f5bdabe4e4-1560240429394525269892-crop-15602404923411670607334.jpg" /></a>Giao dịch không tiền mặt góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước, thúc đẩy minh bạch và phòng chống tham nhũng, rửa tiền, chống tội phạm kinh tế

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *