Thẩm định thêm 7 ngân hàng chuẩn bị áp dụng Basel 2

<a href="http://vneconomy.vn/tham-dinh-them-7-ngan-hang-chuan-bi-ap-dung-basel-2-20190109205844647.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/9/0-15470422309421966888437-crop-15470422472981180998898.jpg" /></a>Ngân hàng Nhà nước đang thẩm định thêm 7 ngân hàng thương mại trong kế hoạch áp Basel 2 trước hạn

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *