Techcombank bổ nhiệm ông Lê Bá Dũng làm Phó tổng giám đốc

<a href="http://vneconomy.vn/techcombank-bo-nhiem-ong-le-ba-dung-lam-pho-tong-giam-doc-20190109112932455.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/9/mr-le-ba-dzung-154700781323825714700-crop-1547007827351781300058.png" /></a>Ông Lê Bá Dũng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *