"Vùng kháng cự" trước các cú sốc tài khóa

<a href="http://vneconomy.vn/vung-khang-cu-truoc-cac-cu-soc-tai-khoa-20190326093434769.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/10/26/nh123wers-15405208716961382113234-crop-1553567665472889765206.jpg" /></a>10 năm nay, việc luôn duy trì quy mô chi tiêu công ở mức cao nhưng nguồn thu không đủ để bù đắp nên ngân sách nhà nước thường xuyên thâm hụt

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *