Nhiều ưu đãi cho phái nữ khi giao dịch tại Nam A Bank

<a href="http://vneconomy.vn/nhieu-uu-dai-cho-phai-nu-khi-giao-dich-tai-nam-a-bank-20190513115137007.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/13/0-15577225068991908103488-crop-155772252525867036142.jpg" /></a>Tại Nam A Bank, phụ nữ luôn là những khách hàng được quan tâm, phục vụ đặc biệt

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *