Ngành thuế Việt Nam thu ngân sách 1,14 triệu tỷ đồng trong 2018

<a href="http://vneconomy.vn/nganh-thue-viet-nam-thu-ngan-sach-114-trieu-ty-dong-trong-2018-20190110163913189.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/2/cuc-thue-ha-noi-1546406019277206962123-crop-1547113098006284860239.jpg" /></a>61/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành thu ngân sách, trong đó có 24 địa phương tăng trưởng ở mức cao

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *