Ngân hàng lớn rục rịch giảm lãi suất huy động VND

<a href="http://vneconomy.vn/ngan-hang-lon-ruc-rich-giam-lai-suat-huy-dong-vnd-20190207183654707.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/2/7/0-15495393351611643006587-crop-15495393503921944096483.jpg" /></a>Một số ngân hàng có thị phần huy động lớn trong hệ thống đã giảm lãi suất ở một số kỳ hạn

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *