Ngân hàng đẩy cao tăng trưởng cho vay phục vụ đời sống

<a href="http://vneconomy.vn/ngan-hang-day-cao-tang-truong-cho-vay-phuc-vu-doi-song-20190312220101773.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/12/0-15524028022091504394490-crop-15524028359462019571956.jpg" /></a>Mức tăng trưởng cho vay phục vụ đời sống cao hơn gấp đôi tăng trưởng tín dụng chung đối với nền kinh tế

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *