Mặt bằng lãi suất ra sao khi giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn?

<a href="http://vneconomy.vn/mat-bang-lai-suat-ra-sao-khi-giam-ty-le-von-ngan-han-cho-vay-trung-dai-han-20190425154522604.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/9/14/1458627437-hang-loat-ong-lon-ngan-hang-tang-lai-suat-1536883967844687045593-crop-1556181910858158860921.jpg" /></a>Việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ góp phần làm tăng lãi suất huy động trên thực tế

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *