MA ngân hàng ngóng chờ tín hiệu mới

<a href="http://vneconomy.vn/ma-ngan-hang-ngong-cho-tin-hieu-moi-20190612103439835.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/12/pgbank-1560310341393209271059-crop-15603103457541858155934.jpg" /></a> Việc tăng trần sở hữu tại các ngân hàng thương mại vẫn chưa được thực hiện là rào cản lớn nhất

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *