Lợi nhuận của Ngân hàng Quân đội được dự báo vượt 7.000 tỷ đồng

<a href="http://vneconomy.vn/loi-nhuan-cua-ngan-hang-quan-doi-duoc-du-bao-vuot-7000-ty-dong-20190114120612903.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/14/anh-21-15474420332541457233698-crop-15474420438891417856215.jpg" /></a>Kết thúc năm 2018, MB đạt mức lợi nhuận trước thuế lũy kế trên 7.000 tỷ VND, tăng 31% so với cùng kỳ, vượt 8% so với kế hoạch

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *