Lấp kẽ hở tín dụng ngân hàng trong cho vay đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

<a href="http://vneconomy.vn/lap-ke-ho-tin-dung-ngan-hang-trong-cho-vay-dau-tu-trai-phieu-doanh-nghiep-20190412073349279.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/12/vmi1418610802-1555029063722680586360-crop-15550290691662008347539.jpg" /></a>Nhiều nội dung liên quan đến hoạt động cho vay đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đang được lấy ý kiến cho Dự thảo thông tư thay thế Thông tư 36/2014

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *