Hệ thống tổ chức tín dụng xử lý 5.800 tỷ đồng nợ xấu mỗi tháng

<a href="http://vneconomy.vn/he-thong-to-chuc-tin-dung-xu-ly-5800-ty-dong-no-xau-moi-thang-20190611170336414.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/11/tien-1560245973769845207973-crop-1560245978354746795426.jpg" /></a>Sau gần hai năm thực hiện Nghị quyết 42, kết quả xử lý nợ xấu được tăng lên rõ rệt

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *