Phóng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

Đề xuất điều chỉnh giới hạn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Sat Apr 13 , 2019
<a href="http://vneconomy.vn/de-xuat-dieu-chinh-gioi-han-von-ngan-han-cho-vay-trung-dai-han-20190411180027521.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/10/20180802-tin-dung-nho-le-dong-gop-ty-trong-lon-vao-loi-nhuan-ngan-hang-1-1547108440213713070885-crop-1554979849640726037993.jpg" /></a>Ngân hàng Nhà nước đưa ra lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn theo 2 phương án Nguồn DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG