Giá vàng miếng, USD tự do cùng giảm

<a href="http://vneconomy.vn/gia-vang-mieng-usd-tu-do-cung-giam-20190108114100722.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/8/1-154692242228699005120-crop-15469224287901941854601.jpg" /></a>Giá vàng trong nước đang chững lại do giá vàng thế giới chưa vượt qua được ngưỡng cản quan trọng 1.300 USD/oz

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *