Giá vàng miếng cao nhất từ đầu tháng, USD tiếp tục “hạ nhiệt”

<a href="http://vneconomy.vn/gia-vang-mieng-cao-nhat-tu-dau-thang-usd-tiep-tuc-ha-nhiet-20190513114747461.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/13/1-15577228197321822408694-crop-15577228252861447679649.jpg" /></a>Từ hôm thứ Sáu đến nay, giá USD tự do đã giảm 75 đồng, sau khi tăng 110 đồng trong hai ngày trước đó

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *