Giá vàng miếng cao nhất 2 tuần, USD tự do chững

<a href="http://vneconomy.vn/gia-vang-mieng-cao-nhat-2-tuan-usd-tu-do-chung-20190314115049742.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/3/14/1-1552539018830483177913-crop-15525390262581844214061.jpg" /></a>Giá USD tự do và ngân hàng cùng ổn định, bất chấp tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế biến động

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *