Giá vàng đi ngang, USD sụt mạnh

<a href="http://vneconomy.vn/gia-vang-di-ngang-usd-sut-manh-20190611121630853.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/11/1-1560230146820495056110-crop-15602301540181079564375.jpg" /></a>Giá USD tự do và ngân hàng cùng giảm mạnh, phù hợp với sự đi xuống của tỷ giá đồng USD trên thị trường quốc tế

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *