Eximbank: Tới năm 2020 sẽ mua lại toàn bộ nợ bán cho VAMC

<a href="http://vneconomy.vn/eximbank-toi-nam-2020-se-mua-lai-toan-bo-no-ban-cho-vamc-20190413132911688.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/9/20/exim-1449564807923-1460780690843-15374302029561880977198-crop-1555136792928903250792.jpg" /></a>Eximbank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 30% trong năm 2019

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *