Dư nợ cho vay đánh bắt xa bờ vượt 10 nghìn tỷ đồng

<a href="http://vneconomy.vn/du-no-cho-vay-danh-bat-xa-bo-vuot-10-nghin-ty-dong-2019052010145817.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/5/20/taudanhca-1558321614247806778617-crop-15583216218401788203389.jpg" /></a>Dư nợ cho vay chuyển sang nợ xấu ngày càng tăng đã tác động lớn đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các ngân hàng tham gia cho vay theo Nghị định 67

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *