HoREA đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ TNMT xem xét ý kiến không ban hành “bảng giá đất” hàng năm, mà nên ban hành định kỳ 3 năm (hoặc 2 năm) một lần, để phù hợp với thực tiễn, trang thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hiện nay. Nguồn