Bộ Tài chính đã cắt giảm 536 đầu mối, hạn chế mua sắm công

<a href="http://vneconomy.vn/bo-tai-chinh-da-cat-giam-536-dau-moi-han-che-mua-sam-cong-20190109162852034.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/1/9/bo-tai-chinh-1547026116920901767375-crop-1547026126025403573805.jpg" /></a>Bộ Tài chính đã cắt giảm được 536 đầu mối với 33 đơn vị cấp phòng và tương đương, 67 đơn vị cấp chi cục và 436 đơn vị cấp tổ

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *