Bán giá khởi điểm 11.800 đồng, DATC "ế" gần hết số cổ phần MSB đem đấu giá

<a href="http://vneconomy.vn/ban-gia-khoi-diem-11800-dong-datc-e-gan-het-so-co-phan-msb-dem-dau-gia-20190614185632329.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/14/msb-15605125972021933775325-crop-1560512603330884462466.jpg" /></a>Chỉ có 2 nhà đầu tư đăng ký mua 1.800 cổ phiếu MSB, số lượng thấp hơn nhiều so với DATC chào bán

Nguồn
DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *