Phân tích những tác động của Covid-19 lên giới khởi nghiệp và công nghệ: Những số liệu ban đầu được cập nhật Trong báo cáo ra mắt cuối tháng 3.2020 về các tác động ban đầu của Covid-19 lên giới khởi nghiệp và công nghệ toàn cầu, Dealroom.Co nhận định […]