VPBank vào danh sách 500 nhà băng toàn cầu có giá trị thương hiệu cao nhất

<a href="http://vneconomy.vn/vpbank-vao-danh-sach-500-nha-bang-toan-cau-co-gia-tri-thuong-hieu-cao-nhat-20190213204058318.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/2/13/vpbank-3-1550065199425272823437-crop-1550065207621212129491.jpg" /></a>Giá trị thương hiệu của VPBank được Brand Finance định giá 354 triệu USD Nguồn DOANH NGHIỆP

Read more

Sửa một số quy định về khấu trừ thuế

<a href="http://vneconomy.vn/sua-mot-so-quy-dinh-ve-khau-tru-thue-20190213222241881.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/2/13/photo1538965796629-1538965796630711512294-1550071093099233390687-crop-1550071188376261452902.jpg" /></a>Số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc

Read more
/* */