Ngân hàng nối đuôi nhau đạt chuẩn Basel II

<a href="http://vneconomy.vn/ngan-hang-noi-duoi-nhau-dat-chuan-basel-ii-20190425091247176.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/11/ngan-hang-2-1547539995631885111394-crop-15522725412441234049865-1554938141789477484039-crop-15561582997761443257054.jpg" /></a>Chỉ trong khoảng gần một tuần vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã công nhận 4 ngân

Read more