Ra mắt bản thử nghiệm ứng dụng dịch vụ tài chính Wee@ABBank

<a href="http://vneconomy.vn/ra-mat-ban-thu-nghiem-ung-dung-dich-vu-tai-chinh-weeabbank-20190615135859672.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/6/15/abbank-ra-mat-weeabbank-156058176182833919178-crop-1560581791297463892712.jpg" /></a>Dự kiến, phiên bản chính thức của ứng dụng tài chính Wee@ABBANK sẽ ra mắt người dùng

Read more