Mặt bằng lãi suất ra sao khi giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn?

<a href="http://vneconomy.vn/mat-bang-lai-suat-ra-sao-khi-giam-ty-le-von-ngan-han-cho-vay-trung-dai-han-20190425154522604.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2018/9/14/1458627437-hang-loat-ong-lon-ngan-hang-tang-lai-suat-1536883967844687045593-crop-1556181910858158860921.jpg" /></a>Việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn sẽ góp phần làm

Read more

Thủ tướng chỉ thị đẩy lùi &quot;tín dụng đen&quot;

<a href="http://vneconomy.vn/thu-tuong-chi-thi-day-lui-tin-dung-den-20190425215103582.htm"><img src="https://vneconomy.mediacdn.vn/zoom/80_50/2019/4/25/tin-dung-den-154709449024182468995-crop-15528886431791833124367-1556203717097296092728-crop-1556203722095477002926.jpg" /></a>Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước cùng

Read more