Khoảng 30% doanh nghiệp chỉ duy trì được hoạt động không quá 3 tháng, 50% chỉ trụ được nửa năm nếu Covid-19 kéo dài, theo khảo sát của VCCI.   Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa báo cáo Thủ tướng về tác động của Covid-19 tới doanh nghiệp Việt Nam. […]